Diskrimineringspolicy

Diskrimineringspolicy för Afasiföreningen i Karlstad/Värmland

I början av år 2009 trädde FN:s Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Syftet med konventionen är att människor med funktionsnedsättning ska få full tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Enligt FNs mänskliga rättigheter är diskriminering ett brott mot människors lika värde och rätt till lika behandling. Diskriminering är även förbjuden enligt svensk lag. 

Således strävar vi efter mångfald i vår förening. Vi accepterar därför inga former av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

 Plan för lika rättigheter och möjligheter. Sett ur arbetsgivarperspektiv arbetar vi för en jämställd arbetsplats. Våra anställda har funktionsnedsättningar av olika slag och därmed anpassade arbeten och hjälpmedel. Vi erbjuder även praktikplatser i första hand till personer med funktionshinder som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi försöker att på detta sätt gynna personer som har afasi och är i arbetsför ålder.

Genom föreläsningar och vårt informationsmaterial arbetar vi för att upplysa allmänheten om vad afasi är. Detta för att motverka diskriminering för denna grupp i samhället. Normer, makt och fördomar påverkar individen och detta vill vi arbeta för att motverka.

I vårt medlemskap ingår aktiviteter för en rimlig kostnad där våra medlemmar får möjlighet att delta i olika aktiviteter i samhället som kanske inte vore möjligt för dem att göra på egen hand.

Vårt mål är också att minska utanförskapet som personer med afasi kan drabbas av och även informera om deras rättigheter i samhället. Genom att göra dem delaktiga i vår planering om vår verksamhet känner de en samhörighet som annars är svårt att få i vardagen. Vi vill minska diskrimineringen genom att fortlöpande uppdatera oss om gällande lagstiftning inom detta område.

Afasiföreningens arbete för lika villkor betecknas delvis av att vi eftersträvar en så bred sammansättning som möjligt i styrelsen och utifrån en jämn könsfördelning.  Även anhöriga och deltagare med afasi är representerade.