Stadgar

Normalstadgar för Afasi lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

§ 1

Lokalföreningens namn
Föreningens namn är Afasiföreningen i Värmlands län/region och därigenom är den en lokalförening inom Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet.

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, unga och vuxna med språkstörning.

§ 2

Lokalföreningens syfte

Afasiföreningen i …är en ideell intresseförening, som är demokratiskt uppbyggd. Afasiföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Afasiföreningen ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med afasi eller annan språkstörning, samt deras anhöriga. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Afasiföreningen ska utifrån sina förutsättningar:

 • arbeta för ett universellt utformat/tillgängligt samhälle där personer med afasi eller annan språkstörning har möjlighet att vara delaktiga samhällsmedborgare
 • arbeta för att personer med afasi eller annan språkstörning får god sjukvård, habilitering och rehabilitering

 • arbeta för att personer med afasi eller annan språkstörning får rätt till skola, utbildning och arbete

 • påverkaoch skapa opinion i kommunen så att personer med afasi eller annan språkstörning samt deras anhöriga får likvärdiga levnadsvillkor med övriga i samhället

 • erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

 • arbeta för att sprida information och förändra attityder kring afasi och annan språkstörning
 • ordna utbildning i samarbete med länsföreningen

 • arbeta med aktiviteter inom Mötesplats Afasi

 • rekrytera medlemmar

 • informera om lokalföreningens, länsföreningens och Afasiförbundets verksamhet

§ 3

Lokalföreningens organisation

Lokalföreningen utgör en sammanslutning för barn, unga och vuxna med afasi eller annan språkstörning samt deras anhöriga.

Afasiförbundets verksamhet är organiserat i förbund, läns-/regionföreningar och lokalföreningar. Lokalförening kan arbeta med landstings- och regionala frågor om läns-/regionförening saknas.

Lokalföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse och revisorer.

Lokalföreningen ska vara ansluten till Afasiförbundet och sin läns-/regionförening.

Lokalföreningen är en egen juridisk person. 

§ 4

Medlemskap

Den som är medlem i afasiföreningen är medlem på riks-, läns-/region- och lokal nivå. Ny medlem som går in sista kvartalet (oktober, november, december) är även medlem påföljande år.

Förbundsavgift till Afasiförbundet

Medlem eller familj betalar avgift till Afasiförbundet. Afasiförbundet behåller av kongressen fastställd avgift. Resterande del av medlemsavgiften betalar Afasiförbundet till förening.

Uteslutning

Medlem som uppenbart skadar afasiföreningens eller Afasiförbundets verksamhet, bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen eller förbundet och dess intressen kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

Medlem ska innan frågan behandlas ges tillfälle att yttra sig.


Afasiförbundets styrelses beslut om uteslutning ska fattas av minst två tredjedels (2/3) majoritet. Afasiförbundets styrelse kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem.

§ 5

Årsmötet

Årsmötet

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast den 15 mars på plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte
Extra årsmöte ska äga rum då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligen begärt detta till styrelsen.


Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar och endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.

Lokalföreningens styrelse har rätt att besluta om extra årsmöte.

Representation

Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid årsmötet.

Kallelse

Skriftlig kallelse och dagordning ska skickas till medlemmarna minst en (1) månad före årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte ska ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före årsmötet. I kallelsen ska den eller de frågor anges som ska behandlas vid det extra årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Dagordning

Vid lokalföreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av presidium
  a) ordförande
  b) sekreterare
 • Val av
  a) två protokolljusterare
  b) rösträknare
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Styrelsens årsredovisning
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Fastställande av föreningens verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av arvoden
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av valberedning varav en (1) sammankallande
 • Val av minst en (1) revisor och en (1) ersättare

Rättigheter och beslutsfattande

Närvarande medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Styrelsens ledamöter har vid årsmötet yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt när det gäller årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet.

Revisor och föreningens föredragande tjänsteman har yttrande- och förslagsrätt.

Övriga deltagande har yttranderätt.

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska tjänstgörande ordförande fälla utslag.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslag.

Medlem i föreningen har rätt att nominera till förtroendeuppdrag.

Motioner

Medlem har rätt att skriva motioner.

Motion från medlem kan åtföljas av yttrande från lokalförening.

Motion ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Om den som skriver en motion begär det, ska motionen skickas till Afasiförbundets styrelse för behandling.

§ 6

Styrelse

Lokalföreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av ett (1) år.

Styrelsen är lokalföreningens verkställande organ.

Styrelsen leder lokalföreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgar, årsmötesbeslut, antagen verksamhetsplan samt kongressbeslut.

En majoritet av styrelsen bör bestå av personer med afasi eller annan språkstörning eller anhöriga.

Lokalföreningens styrelse består av en (1) ordförande och minst två (2) ledamöter.

Varje medlem kan väljas till ledamot med undantag av anställda tjänstemän i lokalförening, läns-/regionföreningen eller Afasiförbundet.

Lokalföreningens tjänsteman kan vara föredragande och har då yttrande- och förslagsrätt.

Lokalföreningens styrelse sammanträder efter årsmötet för konstituering.

Lokalföreningens styrelse ska besluta om två (2) eller tre (3) personer, varav två (2) i förening, att teckna föreningens firma.

Lokalföreningens styrelse har rätt att sälja fast egendom som lokalföreningen får som gåva eller genom testamente.

Lokalföreningens styrelse är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter och för kännedom till revisor och valberedningens sammankallande.

Lokalföreningens styrelse kallar valberedningens sammankallande till minst ett (1) styrelsemöte under året.

Lokalföreningens styrelse kan anställa personal och besluta om arbetsordning och anställningsvillkor enligt gällande avtal.

§ 7

Verksamhetsår

Lokalföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 8

Revision

Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst en (1) revisor.

Revisor ska avlämna sin berättelse till årsmötet.

Afasiförbundets styrelse har rätt att under pågående verksamhetsår verkställa särskild revision eller vidta andra åtgärder som kan anses påkallade.

§ 9

Allmänna bestämmelser

Om lokalföreningen vill bedriva kommersiell verksamhet, i egen juridisk firma, ska den i förväg godkännas av Afasiförbundets styrelse, som även ska ha möjlighet till insyn.

Lokalföreningen ska, efter verksamhetsårets slut, skicka in rapporter till läns-/regionföreningen och Afasiförbundet enligt förbundets anvisningar.

Vid tvistemål om dessa stadgars tolkning ska frågan överlämnas till Afasiförbundets styrelse för avgörande.

§ 10

Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller förslag från lokalföreningens styrelse till årsmötet.

Beslut om stadgeändring ska fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte och ska för att vara giltigt godkännas av Afasiförbundets styrelse.

§ 11

Lokalföreningens upplösning

För beslut om Afasiförbundets lokalförenings upplösning fordras två tredjedels majoritet (2/3) vid två på varandra följande årsmöten, varav ett (1) ska vara ordinarie årsmöte. Mellan årsmötena ska det gå minst 60 dagar.

Vid lokalföreningens eventuella upplösning ska tillgångarna direkt efter beslut nummer två tillfalla läns-/regionföreningen. Läns-/regionföreningen ska förvalta tillgångarna och återlämna dem vid bildandet av ny lokalförening inom samma geografiska område, om detta sker inom två (2) år.

Vid avsaknad av länsförening ska tillgångarna direkt efter beslut nummer två tillfalla Afasiförbundet. Afasiförbundet ska förvalta tillgångarna och återlämna dem vid bildandet av en ny lokalförening inom samma geografiska område, om detta sker inom två (2) år.